1773/QĐ –BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tố chức 02 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;
Căn cứ Công văn đồng ý phối hợp mở lớp tập huấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý tổ chức 02 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái.
Giao cho Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Thời gian tháng 6, 7/2016.
Điều 2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ (theo dự toán được phê duyệt).
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2 ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL Thanh Hóa, Yên Bái;
- Lưu: VT, Vụ VHDT. Vl5.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác