1774/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1774/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí thực hiện hoạt động biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ. KC

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác