1775/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chỉ định thầu Tư vấn quản lý Dự án và Tư vấn thiết kế thuộc Dự án Cải tạo nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Dự án Cải tạo nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 4450/QĐ- BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2013. Đây là Dự án đầu tư bằng ngân sách của Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, có tính chất đặc trưng là một thiết chế văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài. Do đó, một số gói thầu tư vấn quan trọng như thiết, kế và quản lý Dự án cần có sự tham gia của nhà thầu Việt Nam nhằm đảm bảo việc xây dựng công trình phải phù họp với đặc trưng văn hóa của Việt Nam, quy định pháp luật của Việt Nam về đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
Do tỉnh chất của gói thầu Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn lập Dự án cần có sự tham gia của Nhà thầu Việt Nam nhằm đạt được các mục tiêu:
- Công năng sử dụng của công trình phải phù hợp với đặc trưng văn hóa Việt Nam;
- Đảm bảo việc lập, thẩm định và phê duyệt Dự án theo đúng các quy định có liên quan về đầu tư xây dựng cơ bản của Việt Nam và Pháp;
- Giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia các Dự án ở nước ngoài để nâng cao năng lực, kinh nghiệm.
Ngày 31 tháng 08 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1333/TTg-KTN cho phép Chủ đầu tư được chỉ định thầu để thực hiện các gói thầu Tư vấn quản lý Dự án và Tư vấn lập Dự án. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền và Chỉ định thầu như sau:
- Nhà thầu liên danh Công ty cổ phần Picom Hà Nội - Công ty CTC (Cooperative Techniciens Construction) thực hiện gói thầu Tư vấn quản lý Dự án;
- Nhà thầu liên danh Công ty cổ phần Đầu tư - xây dựng công trình văn hóa và đô thị - Văn phòng KTS Phạm Anh Dũng thực hiện gói thầu Tư vấn lập Dự án.
Theo đánh giá của Chủ đầu tư, các nhà thầu này đã hoàn thành nhiệm vụ tư vấn giúp Chủ đầu tư lập Dự án, Dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
2. Giai đoạn thực hiện Dự án:
Tại Quyết định số 4450/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Tổng mức đầu tư của Dự án là 199.971.550.000 đồng (Tương đương: 6.801.753 Euro). Trong đó, chi phí Tư vấn quản lý Dự án giai đoạn thực hiện Dự án là 13.458.997.301 đồng (tương đương 457.789 Euro); Chi phí lập Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và Tổng dự toán là 17.082.800.651 đồng (tương đương 581.047 Euro).
Theo quy định của Việt Nam, các hạng mục này phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện, song theo quy định tại Pháp, công tác quản lý Dự án và thiết kế chỉ lựa chọn một lần đơn vị đế thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành Dự án. Như vậy quy định giữa Việt Nam và Pháp có sự khác biệt về 02 gói thầu Tư vấn này. Do Dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước Việt Nam, nên việc lựa chọn nhà thầu phải ưu tiên áp dụng quy định của Việt Nam. Đối với các gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị, Chủ đầu tư sẽ đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu sau khi có Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt theo quy định hiện hành của Việt Nam và Pháp.
Đe triển khai các bước tiếp theo của Dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư theo mục tiêu đã đặt ra, đặc biệt là việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nước sở tại về xây dựng cơ bản, Chủ đầu tư Dự án đã có Công văn số 643/CV-HTQT ngày 29 tháng 5 năm 2014 (Văn bản kèm theo) đề nghị tiếp tục được chỉ định thầu đối với gói thầu Tư vấn quản lý Dự án và Tư vấn thiết kế. Theo đó, Chủ đầu tư đề nghị được chỉ định nhà thầu liên danh đã thực hiện gói thấu Tư vấn quản lý Dự án và gói thầu Tư vấn lập Dự án ở giai đoạn chuấn bị đầu tư được thực hiện tiếp các gói thầu này ở giai đoạn tiếp theo và nhà thầu Việt Nam vẫn đứng đầu liên danh. Việc tiếp tục lựa chọn các nhà thầu này sẽ tạo thuận lợi cho Chủ đầu tư trong việc trien khai Dự án và phù hợp với quy định tại Pháp.
3. Đề xuất kiến nghị:
Với những tính chất, đặc thù của Dự án nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ được tiếp tục chỉ định các nhà thầu đã thực hiện gói thầu Tư vấn quản lý Dự án và Tư vấn thiết kế ở giai đoạn chuấn bị đầu tư được thực hiện các gói thầu này ở giai đoạn tiếp theo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Lưu: VT,KHTC(1), TQ.8.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác