1775/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1775/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 Về việc làm tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện làm 02 phiên bản bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà điêu khắc Trần Văn Lắm đặt tại Công viên Montreau thành phố Marseilles, ngoại ô Paris Pháp và gửi sang Pháp để thay thế và dự phòng.

Thời gian: trước ngày 19/5/2013

Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về chất lượng và mỹ thuật các tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Điều 2. Về kinh phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh chi tiền làm tượng và cước phí vận chuyển tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ nguồn kinh phí không thường xuyên của Bảo tàng năm 2013 được Bộ cấp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác