177/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Ngày 09 tháng 4 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cùng dự buổi họp có Thứ trưởng Lê Khánh Hải, đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Văn phòng Bộ và Chủ đầu tư là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau khi nghe Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
- Đồng ý phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng phòng hòa nhạc giai đoạn II.
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh quy chế quản lý và khai thác, sử dụng phòng hòa nhạc. Trong đó, thành lập Ban Quản lý phòng hòa nhạc bao gồm Giám đốc Ban Quản lý, Phó Giám đốc Ban Quản lý, Phòng marketing và các phòng chức năng khác với đội ngũ cán bộ 50% biên chế và 50% hợp đồng; đảm bảo nội dung hoạt động và kế hoạch hoạt động của phòng hòa nhạc.
- Thống nhất chủ trương xã hội hóa việc tổ chức khai thác phòng hòa nhạc nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của công trình, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam quy hoạch các khu tiểu cảnh xung quanh không gian khu vực phòng hòa nhạc để mở rộng sân trường phục vụ cho các hoạt động chung của Học viện.
- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức các hoạt động biểu diễn nhằm phát huy hiệu quả khai thác sử dụng phòng hòa nhạc.
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư sớm hoàn thiện dự án phòng hòa nhạc giai đoạn II, đảm bảo không tăng tổng mức đầu tư của dự án.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-  Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- HVANQGVN;
- Lưu: VT, VP, KHTC, ĐTM (06).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác