1781/QĐ-BVHTTDL

BT - Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ thư ký “Cuộc thi và Triển lãm tác phẩm điêu khắc đặt trước trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2016 của trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án tổ chức thi và Triển lãm tác phẩm điêu khắc đặt trước trụ sở, tòa nhà, khu đô thị công viên, nơi công cộng”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ thư ký “Cuộc thi và Triển lãm tác phấm điêu khắc đặt trước trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng” với các thành viên có tên sau đây:
1. NSND, Nhà Điêu khắc Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;
2. Thạc sỹ, Họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Ủy viên;
4. Nhà Điêu khắc Lưu Danh Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật ngành Điêu khắc, Hội Mỳ thuật Việt Nam - Ủy viên;
5. Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà Điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;
6. Tiến sỹ, Kiến trúc sư Tô Như Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest - Ủy viên;
7. Thạc sỹ, Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, ủy viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư trường Đại học Xây dựng - Ủy viên;
8. Nhà Điêu khắc Hoa Bích Đào, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật ngành Điêu khắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;
9. Thạc sỹ, Nhà Điêu khắc Lê Lạng Lương, Phó Trưởng khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên.
III. Tổ thư ký:
1. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
2. Bà Trần Thị Kim Thoa, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triến lãm;
3. Ông Nguyễn Phú Quý, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật có nhiệm vụ tuyển chọn tác phẩm để trưng bày triển lãm và chấm giải thưởng theo tiêu chí, quy chế của Ban Tổ chức.
- Tổ thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và điều kiện làm việc tại các cuộc họp của Hội đồng. Tổng hợp, lập danh sách tác giả, tác phẩm tham dự triển lãm, danh sách tác phẩm được giải thưởng...
- Hội đồng Nghệ thuật và Tổ thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật và Tổ thư ký được chi từ kinh phí tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm tác phẩm điêu khắc đặt trước trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng”.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cị trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các thành viên có tên tại Điều
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;    
- BT Nguyễn Ngọc Thiện;
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL(02), KT 20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác