1783/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Lễ bội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QD-BVHTTDL ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế thực hiện tổ chức Lễ hội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thời gian: từ ngày 20 đến 29 tháng 6 năm 2010

Điều 2. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện tổ chức Lễ hội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc được ứng chi bằng nguồn kinh phí thường xuyên năm 2010 do Cục Hợp tác quốc tế quản lý trong khi chờ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia do Bộ Tài chính cấp, bao gồm:

- Chi phí cho đoàn Lãnh đạo Bộ, đoàn Nghệ thuật, đoàn triển lãm đi công tác Nhật Bản theo chế độ Nhà nước quy định.

- Chi phí thuê địa điểm, phòng hội nghị, tiệc chiêu đãi, dàn dựng sân khấu, thiết kế, in ấn triển lãm, tài liệu tuyên truyền và các chi phí chuẩn bị trong nước phục vụ Lễ hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, nh(để b/c)

-Lưu: VT, Cục HTQT, NPL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác