1784/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đưa bảo vật quốc gia đi bảo quản, trưng bày tại Đức

Kính gửi: Bảo tàng Lịch sử quốc gia
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 119/TTr- BTLSQG-QLHV, ngày 5/5/2016, của Bảo tàng Lịch sử quốc gia về việc xin phép
đưa 01 bảo vật quốc gia thuộc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và 01 bảo vật quốc gia thuộc Bảo tàng Bình Dương đi bảo quản và trưng bày tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn, việc đề nghị đưa bảo vật quốc gia thuộc Bảo tàng Bình Dương (bảo tàng cấp tỉnh) ra nước ngoài để bảo quản, trung bày do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm.
Vì vậy, để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cần khẩn trương thực hiện và hướng dẫn Bảo tàng Bình Dương thực hiện lập hồ sơ đề nghị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài, với thành phần như sau:
1. Văn bản đề nghị của Bảo tàng (đối với Bảo tàng Bình Dương: Bảo tàng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nêu tóm tắt nội dung hợp tác, thời gian dự kiến thực hiện;
2. Danh mục bảo vật quốc gia dự kiến đưa ra nước ngoài;
3. Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài;
4. Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa ra nước ngoài;
4. Bản thuyết minh về mục đích, kết quả dự kiến của việc bảo quản bảo vật quốc gia;
5. Bản thuyết minh về nội dung trưng bày, giới thiệu bảo vật quốc gia;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Bảo tàng Lịch sử quốc gia biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương;
- Bảo tàng Bình Dương;
- Lưu: VT; DSVH; NHN10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác