1789/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thầm định Dự án tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 110/SVHTTDL-DSVH ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đề nghị có ý kiến thẩm định Dự án đầu tư bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm các nội dung: Di tích Chi bộ mỏ than (xây dựng nhà bia; tường rào bảo vệ); điểm di tích Khấu Lau Vực Hồ (xây dựng mới bia ghi sự kiện; cải tạo sân vườn; hàng rào bảo vệ di tích); khu di tích Kim Bình (phục hồi nội thất nhà Hội trường; đặt bia biển ghi dấu tại điểm di tích hệ thống dẫn nước ngầm (Máng Lần); điểm di tích nhà ở và làm việc của Tổng bí Thư trường Chinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng); khu di tích Kim Quan (tu bổ lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cải tạo, xây dựng mới hồ nước, nhà ban quản lý kết hợp đón tiếp khách, bảo vệ, cổng, tường rào bảo vệ di tích, nhà vệ sinh); khu di tích Lập Binh (tu bố Hội trường Hội đồng Chính phủ, Nhà khách Hội đồng Chính phủ, Nhà ở, làm việc của cán bộ Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, nhà ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ở làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng và phòng Bí thư); khu di tích Tân Trào (phục hồi nội thất lán Hang Bòng, lán điện đài, lán đồng minh, lán cảnh vệ); khu di tích Trung Yên (tu sửa mái che hầm trú ẩn; phục hồi nội thất lán Chủ tịch Tôn Đức Thắng; xây dựng mới bia sự kiện).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Do Dự án không nêu được sự cần thiết và cơ sở khoa học để phục hồi lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại điểm di tích Khấu Lấu Vực Hồ, hội trường Trung ương Đảng (khu đi tích Kim Quan), hệ thống dẫn nước ngầm (Máng Lần), nhà ở và làm việc của tổng bi Thư trường Chinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng (điểm di tích Kim Bình), vì vậy chỉ đặt bia biển ghi dấu di tích, không tiến hành phục hồi các hạng mục trên.
-Để bảo vệ cảnh quan khu di tích Kim Quan, đề nghị không tạo công viên cây xanh trong khu vực bảo vệ di tích.
- Căn cứ pháp lý của Dự án cần bổ sung Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Quyết định số Ỏ5/2003/QĐ-BVHTT ngay 6/2/2003 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hết hiệu lực thi hành.
- Hồ sơ Dự án cần bổ sung đầy đủ các tư liệu liên quan đến phục hồi nội thất các công trình thuộc di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác