178/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị Triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2015-2016

Ngày 17 tháng 4 năm 2015, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì Hội nghị Triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2015-2016.
Dự Hội nghị có đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Đào tạo, Đoàn Thanh niên Bộ, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo 27 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Sau khi nghe các Báo cáo triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm 2014 và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, Thứ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần làm việc của Vụ Đào tạo trong việc chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức Hội nghị; biểu dương Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội nghị. Về cơ bản nhất trí với Báo cáo Triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2015-2016, ghi nhận sự đóng góp ý kiến của các cơ sở đào tạo. Đồng thời, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị triển khai công tác đào tạo năm 2014 đối với các cơ sở đào tạo trong thời gian qua.
2. Về việc kiểm điểm lại các nội dung theo Thông báo kết luận của Hội nghị triển khai công tác đào tạo năm 2014: ghi nhận, biểu dương các cơ sở đào tạo đã thực hiện nghiêm 07 nhóm nội dung (rà soát, hoàn thiện chức danh các lãnh đạo, quản lý, đội ngũ; tổ chức hoàn thiện xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình; triển khai tốt công tác tuyển sinh; công tác quản lý học sinh, sinh viên; công tác hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học). Tuy nhiên, có một số nhiệm vụ triển khai còn chậm. Cụ thể: Các cơ sở đào tạo chưa bám sát và khai thác các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai Đề án phát triển trường giai đoạn 2014-2020; công tác kiện toàn tổ chức, các khoa, phòng, ban chưa bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của trường để kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên còn chậm, thiếu tính toàn diện, không chủ động trong việc chuẩn bị, bồi dưỡng cán bộ; việc biên soạn giáo trình không đúng tiến độ, chất lượng chưa cao; công tác hợp tác quốc tế chưa chủ động khai thác các Đề án, dự án, các nguồn học bổng để cử học sinh, sinh viên và giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài... Nguyên nhân của những tồn tại trên do các cơ sở đào tạo chưa thực sự quan tâm, có kế hoạch triển khai cụ thể để việc thực hiện Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị triển khai công tác đào tạo năm 2014-2015 (Thông báo số 185/TB-VP ngày 09/05/2014 của Văn phòng Bộ) thực sự hiệu quả.
3. Trong thời gian tới, giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
3.1. Đối với các cơ sở đào tạo: Phát huy kết quả đạt được trong năm 2014, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt 07 nội dung trong Thông báo số 185/TB-VP, bám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, kết hợp với đề án phát triển các trường, xây dựng kế hoạch thực hiện trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chuyên sâu hơn nữa để phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể:a) Triển khai Đề án phát triển trường giai đoạn 2015-2020: các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để bảo vệ ngân sách trước tháng 7 hằng năm, đảm bảo mục tiêu Đề án đã đề ra và hàng năm có thể bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Xây dựng dự án phát triển nguồn nhân lực theo tiến độ kế hoạch đề án được duyệt. Hàng năm, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, kế cận và giảng viên, giáo viên nhằm đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đối với từng vị trí và đủ về số lượng; chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và dạy nghề.
b) Kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ sở đào tạo theo Nghị định số 76/2013/NĐ-CP: Hoàn thiện việc xây dựng các quy định, quy chế, văn bản quản lý trong hoạt động của trường, cập nhật các căn cứ theo các văn bản thay đổi cho phù hợp; kiện toàn các hội đồng nhà trường, khoa học, lãnh đạo các trường, các phòng, ban, khoa theo điều lệ của trường đại học, cao đẳng; chú trọng thành lập phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, phòng quản lý học sinh, sinh viên, bổ sung chức năng xây dựng thương hiệu, quảng bá nhà trường, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
c) Triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách và phụ cấp nghề đối với giảng viên, giáo viên đại học, cao đẳng, trung cấp và các ngành nghệ thuật đặc thù; Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).
Trong năm 2015, bên cạnh việc thực hiện các nội dung theo Thông báo số 185/TB-VP, yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện cụ thể hơn 5 nội dung sau:
- Rà soát văn bản chế độ chính sách trong đào tạo để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với Bộ trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành những chính sách mới phù hợp.
- Chủ động đề xuất vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kiện toàn các quy định, quy chế trong hoạt động của nhà trường.
d) Năm 2015 sẽ tổ chức một kỳ thi trung học phố thông quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì vậy, các cơ sở đào tạo cần tập trung thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh năm học 2015-2016; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, công tác tư vấn tuyển sinh nhằm thu hút nguồn tuyển dụng và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi đối với các ngành năng khiếu và xét tuyển. Các cơ sở đào tạo thực hiện phương án tuyển sinh riêng, cần nghiên cứu, lựa chọn thời gian phù hợp để thu hút nguồn tuyển.
- Các cơ sở đào tạo thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Giáo dục nghề nghiệp chủ động nghiên cứu để thực hiện tốt, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.
- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và sinh viên; sự gắn kết nghiên cứu - đào tạo và tính ứng dụng của nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo; Các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua đối với học sinh, sinh viên, công tác quản lý học sinh, sinh viên bảo đảm nề nếp, đúng quy định...
3.2. Vụ Đào tạo: Tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các cơ sở đào tạo và đại biểu dự Hội nghị, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ; Rà soát lại hệ thống văn bản chế độ chính sách, kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành văn bản quy định đặc thù về chế độ làm việc của giảng viên ngành nghệ thuật; Phối hợp với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ sở đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai công tác đào tạo năm học 2015-2016.
3.3. Các đơn vị liên quan (trực thuộc Bộ): Phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, THTT(03), ĐTM (60).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác