178/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 09/TB-VP ngày 11.01.2016 của Văn phòng Bộ về việc Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Nghiêm túc, chủ động và tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm tại Thông báo kết luận số 09/TB-VP ngày 11.01.2016 của Văn phòng Bộ về việc Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cụ thể:
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2015.
- Rà soát, triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, kiện toàn các phòng, ban và Hội đồng khoa học (có thể mời chuyên gia ngoài Bảo tàng).
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ của cơ quan.
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2016 trong đó cụ thể hóa từng nhiệm vụ theo tiến độ tháng/quý. Phân công lãnh đạo phụ trách viên chức trực tiếp thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
- Đề xuất phương án chỉnh trang môi trường, cảnh quan tại cả hai cơ sở của Bảo tàng.
- Đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (mỗi phòng, ban phải tham gia 01 đề tài cấp Bộ hoặc cấp cơ sở);
- Xây dựng Kế hoạch, chiến lược phát triển Bảo tàng giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030, ưu tiên nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu về nghiệp vụ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
2. Giao các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ
a) Cục Di sản văn hóa
- Phân công đồng chí Cục trưởng chỉ đạo trực tiếp, cụ thể việc xây dựng Kế hoạch tổng thể và chi tiết công tác năm 2016 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hoàn thành và báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 01.6.2016.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tổng hợp và định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ. 
b) Vụ Tổ chức cán bộ
- Báo cáo Ban Cán sự Đảng về tình hình Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
- Phân công một chuyên viên trực tiếp phối hợp với Bảo tàng rà soát Đề án vị trí việc làm, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.
c) Vụ Kế hoạch, Tài chính: Hướng dẫn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong công tác xử lý nợ đọng và các vấn đề liên quan.
d) Thanh tra Bộ
- Phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam công bố kết quả thanh tra tại Bảo tàng.
- Xử lý và hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền đơn thư khiếu nại tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Văn phòng Bộ thông báo để Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan biết, có kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Vụ TCCB, Vụ KHTC, Thanh tra Bộ, Cục DSVH;
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;
- Lưu: VT, THTT, ĐH.15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác