1790/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương phân kỳ đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích đình Mỹ Lương, tỉnh Tiền Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 613/SVHTTDL-KHTC ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị thỏa thuận chủ trương phân kỳ đầu tư dự án công trình Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đinh Mỹ Lương, tỉnh Tiền Giang, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất về chủ trương phân kỳ đầu tư dự án công trình tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Mỹ Lương huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang làm 3 giai đoạn theo đề nghị tại Công văn số 613/SVHTTDL-KHTC ngày 14/5/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang nhằm đảm bảo đủ 35% vốn bố trí theo Chỉ thị 1792/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật đình Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là 6,180 tỷ đồng (năm 2013 là 3,680 tỷ đồng, năm 2014 là 2,5 tỷ đồng). Theo quy định, vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang căn cứ vào ý kiến nêu trên triển khai thực hiện tu bổ tôn tạo di tích đình Mỹ Lương theo đúng quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Cục Di sản văn hóa;
-Lưu: VT, KHTC, QK 8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác