1791/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1791/BVHTTDL-TV ngày 16 tháng 5 năm 2013 Về việc đăng ký học viên tham dự lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp huyện.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực

miền Đông và cực Nam Trung bộ

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn nghiệp vụ thư viện cấp huyện các tỉnh khu vực miền Đông và cực Nam Trung bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh).

1. Mục đích: Cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện, giúp cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thư viện vận dụng để quản lý, tổ chức hoạt động thư viện phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Đặc điểm: Tỉnh Tây Ninh.

3. Thời gian học: 05 ngày, dự kiến trong tháng 8/2013, (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

4. Thành phần học viên:

+ 01 lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý thư viên (Phòng Văn hóa, Thông tin hoặc Trung tâm văn hóa cấp huyện).

+ 01 Cán bộ phụ trách thư viện cấp huyện.

5. Nội dung: những kiến thức về quản lý thư viện và về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo cơ quan quản lý thư viện cấp huyện cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và gửi danh sách về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) địa chỉ 51 Ngô Quyền Hà Nội, trước ngày 25/6/2013. Trên cơ sở danh sách này Bộ sẽ gửi giấy triệu tập cho từng thành viên được cử tham dự lớp tập huấn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, TV (03), Đ.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác