1795 /QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”

240614111748.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Kế hoạch tổng thể Chủ động ứng phó của Ngành văn hóa, thế thao và du lịch trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triền lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam” vào tháng 6 năm 2014 tại Hà Nội .
Điều 2. Kinh phí tổ chức Triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”:
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chi kinh phí địa điểm, nội dung và tổ chức dàn dựng, chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm. 2014;
- Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chi kinh phí tổ chức Lễ khai mạc.
Điếu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- TT Hồ Anh Tuấn;
-Lưu: VI, MTNATL, KT10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác