1796/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Công văn số 5451/ƯBND-VX ngày 06 tháng 9 năm 2014 và Công văn số 834/UBND-VX ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị cho phép phối hợp với Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Công văn số 3066/UBND-VX ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị cho phép điều chỉnh thời gian tổ chức Vòng Sơ khảo, Bán kết, Chung kết cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”.
Xét Đề án số 01/ĐA/2015 và Đơn số 01/CV/2015 ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Công ty cổ phân Hoàn vũ Sài Gòn về việc đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”;
Xét Đề án số 02/ĐA/2015 và Đơn số 61/2015/ĐX-UNISG ngày 12 tháns 5 năm 2015 của Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn về việc đề nghị cho phép điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309884837 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp) tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”.
- Thời gian : Từ ngày 02 tháng 4 năm 2015 đến ngày 03 tháng 10 năm 2015.
- Địa điểm tổ chức:
+ Vòng Sơ khảo: Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2015 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
+ Vòng Bán kết: Từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
+ Vòng Chung kết: Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2015 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
Điều 2. Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn chịu trách nhiệm:
- Ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký Quyết định này.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi Bán kết, gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi Chung kết.
- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm Chung kết, gửi Kịch bản đêm Chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; nội dung Quyết định này; Đề án cuộc thi và các quy định của pháp luật có liên quan. Mọi thay đổi trong Đề án tổ chức cuộc thi phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Các văn bản do Đơn vị tổ chức và Ban Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị gửi qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
Điều 3. Toàn bộ nguồn kinh phí trong Đề án tổ chức cuộc thi do Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn chịu trách nhiệm chi trả và không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 4. Quyết định số 883/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” hết hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD, PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác