179/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 179/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các tác phẩm ca múa nhạc hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 800/KH-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai phát động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng việc Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định các tác phẩm ca múa nhạc hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” gồm:

1. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Nhà viết kịch - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Đỗ Hồng Quân, Nhạc sĩ - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên.

4. Ông Lê Ngọc Cường, NSND - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên.

5. Ông Vũ Việt Hùng, Nhạc sĩ - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

6. Ông Đào Đăng Hoàn, Nhạc sĩ - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.

7. Ông Trần Long Ẩn, Nhạc sĩ - Chủ tịch Hội Âm nhạc Tp. Hồ Chí Minh - Ủy viên.

8. Ông Đức Trịnh, Nhạc sĩ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Ủy viên.

9. Ông Lương Thanh Thủy, Chuyên viên chính Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thư ký.

10. Bà Trương Thị Kiều Ngọc, Chuyên viên Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thư ký.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội dung, chất lượng nghệ thuật; góp ý các tác giả sửa chữa nâng cao chất lượng tác phẩm hưởng ứng Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tiêu chí trong Kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí chi Hội đồng thẩm định từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng;

-TT Vương Duy Biên (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD (2), KN.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác