1809/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương đầu tư xây dựng cáp treo tại Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2551/UBND- QH1 ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân-Hồ Thiên, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Việc xây dựng tuyến cáp treo nằm trong phạm vi Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần ở Đông Triều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 7/2/2013. Tuy nhiên, trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể nêu trên không có nội dung xây dựng cáp treo tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân-Hồ Thiên. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng lập tờ trình kèm theo hồ sơ nêu rõ lý do, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự báo tác động môi trường, nguồn vốn thực hiện... trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép bổ sung hạng mục xây dựng tuyến cáp treo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung nội dung này vào Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 7/2/2013./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác