1809/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1270/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020";
Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu, bao gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Đỗ Hạ Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - Đồng Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao va Du lịch - Phó Trưởng ban;
4. Ông Hà Văn Son - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu - Phó Trưởng ban;
5. Ông Trần Mạnh Hùng - Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
6. Bà Lưu Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;
7. Ông Trần Trí Công - Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;
8. Bà Vũ Thị Hồng Vân - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - Ủy viên;
9. Ông Bùi Quốc Khánh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - Ủy viên;
10. Bà Vũ Thị Phương Thảo - Phương pháp viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm tỉnh Lai Châu - Ủy viên;
11. Ông Lù Trọng Đại - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu - Ủy viên;
12. Ông Đỗ Quang Ngọc - Cán bộ phòng Văn hóa thông tin huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu - Ủy viên;
13. Ông Lý A Nhè - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Chải huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu - Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm:
- Xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc Mảng huyện Mường Khương, tỉnh Lai Châu.
- Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động trích từ kinh phí mở lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điêu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu;
- UBND huyện Nậm Nhùn;
- Phòng VH&TT huyện Nậm Nhùn;
- UBND xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn;
- Lưu: VT, Vụ VHDT. LH20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác