1810/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đăng cai Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung năm 2018, tại tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản săc dân tộc”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc.
Nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy, phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc miền Trung. Theo định kỳ tổ chức Ngày hội (03 năm/lần), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền Trung chỉ đạo và tố chức (theo hình thức luân phiên) tại các tỉnh miền Trung, đến năm 2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự định tỉnh Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức “Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ II”. Để chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày hội và có căn cứ ban hành những văn bản pháp quy đối với các Ban, Bộ, ngành., đơn vị, địa phương có liên quan, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:
1. Có văn bản đồng ý đăng cai tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ II năm 2018, tại tỉnh Quảng Nam.
2. Cử 01 đồng chí đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tham dự Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung năm 2015, tại tỉnh Nghệ An và nhận cờ đăng cai Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ II năm 2018 tại Lễ Bế mạc Ngày hội (thời gian: 09h00 ngày 19 tháng 5 năm 2015).
Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo địa chỉ: Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 16/5./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, LH8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác