1810/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm “Đăng ký Lịch họp và phát hành Giấy mời qua mạng”

Kính gửi: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
 
Triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thí điểm việc gửi, nhận giấy mời, lịch công tác qua hộp thư điện tử công vụ với địa chỉ tên miền @chinhphu.vn. Theo đó, Bộ được Cổng thông tin điện tử Chính phủ cấp 513 hộp thư điện tử công vụ, trong đó có 14 hộp thư điện tử công vụ dùng chung còn lại là hộp thư điện tử công vụ cá nhân. Tuy nhiên thời gian qua, sau khi Bộ khảo sát và làm việc với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ @chinhphu.vn, hiện còn 18 hộp thư điện tử công vụ @chinhphu.vn được cấp nhưng chưa được kích hoạt, chỉ 20% hộp thư điện tử công vụ @chinhphu.vn sử dụng để gửi, nhận văn bản điện tử, do đó việc triển khai thí điểm thời gian qua tại Bộ là không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên của hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ.
Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý hành chính và kết luận Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về sử dụng hộp thư điện tử công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 17.5.2016 Bộ đã tổ chức Lớp tập huấn phổ biến đến cơ quan, đơn vị với nội dung (hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong gửi, nhận văn bản điện tử và hướng dẫn sử dụng, vận hành phần mềm “Đăng ký Lịch họp và phát hành Giấy mời qua mạng”). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trước ngày 01.6.2016 các cơ quan, đơn vị sẽ gửi, nhận giấy mời, lịch công tác bản giấy cùng bản điện tử qua hộp thư điện tử công vụ dùng chung, sau ngày 01.6.2016 các cơ quan, đơn vị sẽ không gửi, nhận giấy mời, lịch công tác bản giấy, chỉ sử dụng duy nhất hộp thư điện tử công vụ dùng chung để gửi, nhận giấy mời, lịch công tác. Để hỗ trợ cho việc phát hành giấy mời điện tử, ngoài sử dụng hòm thư điện tử công vụ, Bộ đã triển khai phần mềm “Đăng ký Lịch họp và phát hành Giấy mời qua mạng” phục vụ việc đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng. Do đó, Bộ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các công việc sau:
1. Cung cấp thông tin của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Chánh Văn phòng (Thông tin gồm: Họ và tên, chức vụ, số điện thoại di động, hộp thư điện tử công vụ).
2. Đăng ký địa chỉ hộp thư điện tử công vụ dùng chung của cơ quan, đơn vị (Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chỉ đăng ký địa chỉ hộp thư điện tử công vụ với tên miền @chinhphu.vn, riêng Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao có thể đăng ký địa chỉ hộp thư điện tử công vụ với tên miền @gov.vn).
3. Cung cấp thông tin người quản lý, sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử công vụ dùng chung của cơ quan, đơn vị (Thông tin gồm: Họ và tên, chức vụ (nếu có), số điện thoại di động, hộp thư điện tử công vụ).
4. Cung cấp thông tin người quản lý, sử dụng tài khoản đăng nhập phần mềm “Đăng ký Lịch họp và phát hành Giấy mời qua mạng” của cơ quan, đơn vị (Thông tin gồm: Họ và tên, chức vụ (nếu có), số điện thoại di động, hộp thư điện tử công vụ).
 (Phiếu đăng ký được gửi kèm theo và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn; www.mocst.gov.vn).
Phiếu đăng ký của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 25.5.2016 (Ngoài bản giấy được gửi qua đường văn thư, đề nghị gửi bản điện tử về địa chỉ hòm thư điện tử công vụ: congthongtindientu-vhttdl@chinhphu.vn).
Thông tin chi tiết khác xin liên hệ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ qua phòng Cổng thông tin điện tử), điện thoại: 04.39436817.
Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện,
  các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (CTTĐT), HA.90.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác