1813/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ngái tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án “Bảo tồn khấn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”;
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ngái tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016.
Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện.
Điều 2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ (theo dự toán được phê duyệt).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
 
Nơi nhận:
-Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL tnh Thái Nguyên;
-Lưu: VT, Vụ VHDT, Hg10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác