1815/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Lập dự án phục hồi tôn tạo di tích Địa điểm Đại hội chiến sỹ thi đua toàn lần thứ nhất (1952), tỉnh Thái Nguyên.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 23/UBND-VX ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Công văn số 1322/BNV-TH ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ về lập dự án phục hồi tôn tạo di tích Địa điểm Đại hội chiến sy thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952), xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Di tích Địa điểm Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia tại Quyết định số 98/2004/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 12 năm 2004. Việc lập dự án đầu tư tu bổ nhằm tri ân, tôn vinh và giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau là cần thiết. Do đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất và ủng hộ chủ trương lập Dự án phục hồi, tôn tạo di tích Địa điểm Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952). Tuy nhiên, Dự án phục hồi, tôn tạo cần được cân nhắc về quy mô của di tích, phù hợp với khả năng đầu tư hiện hành để phát huy giá trị, bảo đảm hiệu quả lâu dài và cần thực hiện đúng quy trình lập, thẩm định dự án theo quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản liên quan.

Về kinh phí triển khai, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thái Nguyên xây dựng phương án huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các Bộ, ngành và từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân, công chức, viên chức, trong cả nước thông qua phong trào thi đua, yêu nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Sở VHTTDL tỉnh thái Nguyên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (02), LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác