1818/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Ngọc Sơn, Hà Nội

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 331/NHTTDL- QLDT ngày 24/02/2010 của Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc thẩm định Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Ngọc Sơn, Hà Nội (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 291412010).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích di tích Đền Ngọc Sơn theo phương án 1 (giữ nguyên cấu trúc mặt bằng, tu bổ các hạng mục theo điều kiện hiện trạng), bao gồm các nội dung: tu bổ các cổng, Đắc Nguyệt lâu, Trấn Ba đình, đền chính, hệ thống hành lang giải vũ; cải tạo nhà vệ sinh hiện có; tôn tạo nội thất, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Để giữ gìn tối đa các cấu kiện gốc cửa đền chính (Tiền tế, Trung cung, Ống muống, Hậu cung) thì việc xác định giải pháp tu bổ cụ thể đối với từng cấu kiện phải thông qua Hội đồng đánh giá tình trạng kỹ thuật, phân loại cấu kiện ở giai đoạn sau khi hạ giải công trình.

- Chỉ cải tạo nhà vệ sinh hiện có, nước thải không gây ô nhiễm hồ. Không xây dựng mới nhà vệ sinh trên đảo.

- Một số chữ Hán đắp nổi trên các cột, cuốn thư... đã bị biến dạng, mất nét, Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần tham khảo các tài liệu gốc để phục hồi lại cho đúng, đồng thời mời cơ quan nghiên cứu chuyên ngành Hán Nôm tham gia giám sát, xử lý các vấn đề liên quan đến Hán Nôm trong quá trình tu bổ di tích.

- Đối với việc tu bổ nội thất: áp dụng phương pháp sơn thếp cổ truyền. Cần đánh giá độ bong tróc từng hiện vật để đề xuất phương án xử lý cụ thể, không sơn thếp mới toàn bộ.

- Từ nay đến thời điểm tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội không còn nhiều thời gian, cho nên Dự án cần được phân kỳ đầu tư hợp lý, Sở cần cân nhắc lựa chọn hạng mục triển khai có khả năng hoàn thành trước Đại lễ để việc tu bổ, tôn tạo di tích đạt được chất lượng kỹ thuật và giá trị thẩm mỹ cao nhất cũng như đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và hoạt động văn hóa khác.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c);

- Ban Quản lý ĐTT Hà Nội;

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác