1819/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đình chùa Quán La - Tây Hồ - Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Sau khi nghiên cứu công văn số 3544/UBND-VHKG ngày 20/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đình chùa Quán La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (kèm theo biên bản, bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: thỏa thuận việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đình chùa Quán La gồm:

Khu vực bảo vệ I: Tổng cộng 12.126,1m2 gồm:

- Chùa Quán La (chùa Khai Nguyên) diện tích 8.088,7m2, giới hạn bởi các điểm từ 1 đến 60,1.

- Đình Quán La gồm kiến trúc chính của đình và bia tưởng niệm Bác Hồ có diện tích 3.326,7m2, được giới hạn bởi các điểm từ 93 đến 140, 93; Khu miếu và cây thị diện tích 569,6m2, giới hạn bởi các điểm từ 68 đến 92, 68; Khu cây đa cổ thụ diện tích 130, 1m2, giới hạn bởi các điểm từ 61 đến 67, 61 .

Khu vực bảo vệ II: không có.

(Theo bàn đồ hiện trạng khoanh vùng bảo vệ chùa Khai Nguyên - đình Quán La (đình chùa Quán La), số 09.1315/HT, tỷ lệ 1/500 lập tháng 3 năm 2009).

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức ngay việc cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Sở VHTTDL Hà Nội;

-Ban QLDT-DT Hà Nội;

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác