182 /TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi làm việc về triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Tổng cục Thể dục thể thao (gọi tắt là Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao), Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch (gọi tắt là Trung tâm Thông tin Du lịch).
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo tóm tắt về kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng kết luận:
1. Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin của Bộ
1.1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định của Bộ trưởng, chi tiết một số nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin như sau:
- Thực hiện nhiệm vụ đầu mối triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tham mưu chỉ đạo công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các trung tâm chuyên trách theo lĩnh vực quản lý: Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao, Trung tâm Thông tin Du lịch.
1.2. Văn phòng Bộ trực tiếp điều hành, quản trị Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (viết tắt là Cổng TTĐT Bộ); thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đối với Cổng TTĐT Bộ phù hợp với các kế hoạch, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ đã được phê duyệt.
2. Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015
2.1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát các hạng mục, nhiệm vụ công nghệ thông tin của các đơn vị đã được ghi vốn và triển khai thực hiện trong năm 2015 theo các hạng mục của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 đã được phê duyệt. Hoàn thành việc rà soát trong tháng 5 năm 2015.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (bộ phận Cải cách hành chính) rà soát Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 nhằm đảm bảo khả thi, đạt điểm cao về chấm điểm cải cách hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ, báo cáo Lãnh đạo Bộ vào tháng 6 năm 2015.
2.2. Tập trung tổ chức thực hiện 05 nhiệm vụ cấp bách:
2.2.1. Hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử của Bộ
- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về Dự án CPnet (các chỉ đạo từ trước và Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp ngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc bàn giao Dự án CPnet); báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) Kế hoạch bàn giao sản phẩm Dự án CPnet trong tháng 5 năm 2015, đảm bảo bàn giao sản phẩm Dự án CPnet cho Văn phòng Bộ trước 30 tháng 6 năm 2015.
- Căn cứ Kế hoạch bàn giao sản phẩm thuộc Dự án CPnet và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ đề xuất phương án về nhân sự, kinh phí, cơ chế... để Cổng TTĐT Bộ hoạt động theo đúng yêu cầu của Chính phủ.
2.2.2. Trang tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước
Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn các cơ quan khối tham mưu quản lý nhà nước trực thuộc Bộ về trang thông tin điện tử, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2.2.3. Sử dụng hộp thư công vụ
Giao Văn phòng Bộ hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ của Bộ (tên miền @chinhphu.vn) đã được cấp. Thí điểm tổ chức gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống email của Bộ với loại văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: giấy mời họp, tài liệu/báo cáo phục vụ họp...
2.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 trên Cổng TTĐT Bộ
- Giao Vụ Tổ chức cán bộ (bộ phận Cải cách hành chính) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan có liên quan để triển khai cung cấp 11 dịch vụ hành chính công mức độ 3 trên Cổng TTĐT Bộ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Giao Văn phòng Bộ nghiên cứu việc sử dụng màn hình hiển thị điện tử, màn chiếu ở các phòng họp của Bộ thay cho trang trí khánh tiết, hội họp.
2.2.5. Hội nghị tập huấn về công nghệ thông tin
Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường lập kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ về tổ chức 02 hội nghị tập huấn công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ.
3. Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016
3.1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký, lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2016.
3.2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp các nhiệm vụ công nghệ thông tin (trong đó có tách riêng các nhiệm vụ công nghệ thông tin), đưa vào kế hoạch dự toán kinh phí năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
­- TT Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
­- Văn phòng Bộ;
- Vụ: TCCB, KHTC, KHCNMT;
- Trung tâm: CNTT, TTTDTT, TTDL;
- ­Lưu: VT, VP, VH.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác