1821/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

           
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


 QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nghiên cứu, tổ chức các hoạt động sự nghiệp về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

Trung tâm có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng; Trụ sở đặt tại 38 Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, Hà Nội.

 Điều 2. Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm:

 -Giám đốc và các Phó Giám đốc

-Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm xây dựng cơ cấu và vị trí việc làm của viên chức thuộc Trung tâm trình Bộ trưởng phê duyệt; sắp sếp, bố trí cán bộ, viên chức của Trung tâm theo các quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quy định nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc bộ;

-Lưu: VT, Vụ TCCB, hồ sơ nội vụ, TT(20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác