1821/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tống thế phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thế phát triến kinh tế-xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phấm chủ yếu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tại Tờ trình số 427/NTBD ngày 06 tháng 6 năm 2014 về việc đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định “Quy hoạch tống thế phát triến Nghệ thuật biếu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm 13 thành viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, nghiệm thu và báo cáo Bộ trưởng về kết quả để ký trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí tổ chức thẩm định, nghiệm thu trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế được cấp để xây dựng Quy hoạch này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC, ĐL.(20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác