1822/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy chế Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(Ban hành theo Quyết định số1822/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
 
I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG
Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban) là bộ phận tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và phần vốn nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu đầu tư tại các doanh nghiệp khác. Ban được sử dụng con dấu của Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN
1. Trưởng Ban là Bộ trường Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2. Phó Trưởng Ban là Thứ trưởng phụ trách Khối doanh nghiệp
3. Ủy viên thường trực là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính
4. Bảy (07) Ủy viên gồm Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính (kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc)
5. Tổ giúp việc gồm các chuyên viên của Vụ Tố chức cán bộ và Vụ Kế hoạch, Tài chính.
Các thành viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM
1. Trưởng Ban
a. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Bộ và trước Thủ tướng Chính phủ;
b. Chỉ đạo chung các hoạt động của Ban thông qua kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban (trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng có thể uỷ quyền Phó Trưởng Ban điều hành).
2. Phó Trưởng Ban
a. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về mọi hoạt động của Ban;
b. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, trực tiếp với Trưởng Ban về tình hình triển khai việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời;
c. Ký các văn bản điều hành hoạt động của Ban và ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.
3. Ủy viên
a. Ủy viên thường trực có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, xử lý và giải quyết các công việc của Ban khi có yêu cầu của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban.
b. Ủy viên khác:
- Chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban;
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban về lĩnh vực được phân công (thông qua nhiệm vụ được phân công tại Phần II của Quy chế);
- Phối hợp cùng các Uỷ viên của Ban đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để hoàn thành nhiệm vụ của Bộ;
- Chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.
4. Tổ giúp việc
4.1. Tổ trưởng
a. Là người giúp việc và trực tiếp nhận chỉ đạo của Uỷ viên Thường trực Ban về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban, xử lý và giải quyết các công việc của Ban khi được Uỷ viên Thường trực Ban ủy quyền;
b. Phối hợp với Tổ phó tổ chức phân công các thành viên Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ được giao, lập báo cáo tổng hợp theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước Uỷ viên Thường trực Ban về kết quả nhiệm vụ được phân công,
4.2. Tổ phó
a. Phối hợp với Tổ trưởng triển khai và kiểm tra, đôn đốc các thành viên tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
b. Chịu trách nhiệm xử lý các công việc có liên quan khi Tổ trưởng đi công tác, vắng mặt có lý do.
4.3. Thành viên Tổ giúp việc
a. Thực hiện đúng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Ban và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao (tại Phần IV của Quy chế), có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Ban khi có yêu cầu;
b. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban, trong trường hợp đi vắng phải có lý do chính đáng và được chấp nhận.
IV. PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA VỤ KỂ HOẠCH, TÀI CHÍNH VÀ VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
* Vụ Kế hoạch, Tài chính
1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện việc cổ phần hoá, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau khi có ý kiến phối hợp bằng văn bản của Vụ Tổ chức cán bộ);
2. Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp (do Vụ Kế hoạch, Tài chính làm trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá) lập phương án cổ phần hoá, phương án sắp xếp lại doanh nghiệp (bán, giao doanh nghiệp), Thường trực Ban đổi mới doanh nghiệp thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt (sau khi có ý kiến phối họp bằng văn bản của Vụ Tổ chức cán bộ);
3. Hướng dẫn đơn vị thực hiện lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm định trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt để làm cơ sở chuyển đổi, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện hành;
4. Thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại đại hội cổ đông;
5. Chỉ đạo, hướng dẫn người đại diện phần vốn nhà nước các doanh nghiệp đã cổ phần hoá lập hồ sơ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần về Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước theo quy định;
6. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;
7. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; phát hiện, đề xuất kịp thời giải pháp xử lý những đơn vị làm ăn thua lỗ, sai phạm về tài chính;
* Vụ Tổ chức cán bộ
1. Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp (do Vụ Tổ chức cán bộ làm trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá) lập phương án cổ phần hoá, phương án sắp xếp lại doanh nghiệp, và chuyển Thường trực Ban đổi mới doanh nghiệp thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;
2. Hướng dẫn đơn vị thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, hoàn thành thủ tục giải quyết kinh phí lao động dôi dư theo quy định hiện hành;
3. Thẩm định và trình Bộ trưởng chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại - các công ty cổ phần biểu quyết lựa chọn các chức danh quản lý như chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, giám đốc, kế toán trưởng (sau khi có ý kiến phối hợp bằng văn bản của Vụ Kế hoạch, Tài chính);
4. Tổng hợp trình Bộ trưởng mô hình tổ chức, cơ cấu và phương thức quản lý, điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp sau khi chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước thuộc Bộ;
5. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính về các việc sau:
- Đề xuất trình Bộ trưởng việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ. Xây dựng cơ chế quản lý người được cử đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ.
- Thẩm định việc tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thuộc Bộ và người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn đầu tư của nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.
6. Chủ trì hướng dẫn việc xây dựng phương án sắp xếp lại các nhà xuất bản thuộc Bộ.
* Vụ Kế hoạch, Tài chiính chủ trì phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ
1. Trình Bộ trưởng kế hoạch thoái vốn doanh nghiệp đã cổ phần hoá nhưng Bộ vẫn giữ quyền đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chủ trương, lộ trình của Thủ tướng Chính phủ;
2. Trình Bộ trưởng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, đề xuất, kiến nghị chính sách đối với doanh nghiệp sau thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp;
3. Trình Bộ trưởng kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.
* Ngoài ra, với tư cách Thường trực Ban đổi mới doanh nghiệp Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, xin ý kiến phối hợp giải quyết và xử lý về các công việc khác có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của 2 Vụ Tổ chức cán bộ và Kế hoạch, Tài chính trong việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trước khi trình Lãnh đạo Bộ.
V. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, GIAO BAN
Ban định kỳ họp giao ban ba tháng một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp đột xuất, nội dung họp giao ban do Ủy viên Thường trực và Tổ trưởng Tổ giúp -việc Ban phân công cho các chuyên viên của Ban chuẩn bị.
VI. CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN;
Ban sẽ tiến hành tổ chức Tập huấn cho các doanh nghiệp thuộc Bộ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp tối thiểu một (01) lần/năm.
Địa điểm tổ chức: Tại Thủ đô Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức tại địa điểm khác sau khi được sự đồng ý của Trưởng ban.
VII. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
Trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng được phê duyệt hàng năm. Kinh phí này dùng để chi:
1. Xây dựng các văn bản có nội dung liên quan đến hoạt động sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
2. Chi phí cho các cuộc họp, hội nghị giao ban của Ban theo chế độ quy định
hiện hành của nhà nước;                           :
3. Chi phí cho các thành viên của Ban khi đi khảo sát, kiểm tra thực trạng các doanh nghiệp và kế hoạch thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành của nhà nước;
4. Chi phí phục vụ công tác tập huấn hàng năm cho các doanh nghiệp thuộc Bộ theo quy định hiện hành của pháp luật.
5. Chi phí làm ngoài giờ của Tổ giúp việc, các thành viên của Ban.
6. Chi phí tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ có liên quan do các cơ quan ngoài ngành tổ chức của Tổ giúp việc, thành viên của Ban.
7. Các chi phí khác (nếu có).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác