1822/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Ban đối mới doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 2218/TTg-ĐMDN ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;,
-Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
-Thành viên Ban đổi mới DN Bộ;
- Tổ giúp việc của Ban;
- Lưu; VT, KHTC, DT.50.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác