1822/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy và trao đổi học thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đón 02 chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam giảng dạy, trao đổi học thuật, lên lớp báo cáo cho nghiên cứu sinh của Viện.
Thời gian: từ ngày 19/6/2016 đến ngày 22/6/2016.
Điều 2. Kinh phí: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chi phí cho GS.TS. Phạm Hồng Quý gồm: tiền ăn, ở, đi lại tại nội địa, chi phí trên hành trình quốc tế bằng xe lửa, thù lao giảng dạy và tặng phẩm, kinh phí trên được trích từ nguồn đào tạo năm 2016 của Viện.
- Bà Lương Từ Mai tự chi trả mọi chi phí liên quan trong thời gian làm việc tại Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, AVH.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác