1823/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho đoàn Bollywood Dance Era Ấn Độ

240614112027.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-B VHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám, đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trang tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Bollywood Dance Era Ấn Độ.
Thời gian và địa điểm: ngày 26/6/2014 tại Rạp Công nhân Hà Nội.
Điều 2: Kinh phí:
+ Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chi phí thuê địa điểm biểu diễn, hỗ trợ tuyên truyền quảng bá sự kiện, bồi dưỡng làm việc ngoài gíờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm),
+ Phía Ấn Độ chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế, cước đạo cụ, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho các nghệ sỹ Ấn Độ, chi phí tổ chức biểu diễn tại Hà Nội.
Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác