1825/QD-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xếp hạng Di tích quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa Hổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 5338/TTr- UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. xếp hạng di tích quốc gia:
DI TÍCH LỊCH SỬ
BIA CHỦ QUYỀN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
TẠI ĐẢO SONG TỬ TÂY VÀ ĐẢO NAM YẾT

XÃ SONG TỬ TÂY VÀ XÃ SINH TỒN, HUYỆN MƯỜNG SA, TỈNH KHÁNH HÒA
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
-Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
-Ban Tuyên giáo TW; VP TW Đảng;
-VP Ch tịch nước, VP Quốc hội;
-Các Bộ: QP, CA, NG, TTTT;
- Bộ tởng;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
-Lưu: VT, DSYH, NĐD.35.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác