1827/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mai Phúc (Minh Tông tự), quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1068/SVH&TT- BQLDT ngày 07/4/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục nhà Tố, nhà Mau, chùa Mai Phúc (Minh Tông tự), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 05/5/2016). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mai Phúc (Minh Tông tự), bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo nhà Tổ, nhà Mẫu. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cần hướng dẫn Chủ đầu tư một số vấn đề sau:
- Các chi tiết bờ nóc, bờ chảy cần làm theo hình thức hiện có. Không làm thêm mái trên các cửa sổ đầu hồi công trình.
- Khi triển khai thi công, Chủ đầu tư cần thành lập Hội đồng đánh giá di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đảm bảo việc bảo tồn tối đa các cấu kiện của công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác