1828/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương nâng nền di tích Thiên Hậu Cung, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị thỏa thuận chủ trương nâng nền di tích Thiên Hậu Cung, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc nâng nền di tích Thiên Hậu Cung lên cao 1,0m, nâng cao sân vườn lên 0,55m để tránh ngập, đảm bảo giữ nguyên yếu tố gốc cấu thành di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Để đáp ứng nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và sự an toàn của các yếu tố gốc cấu thành di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các cơ quan liên quan lập hồ sơ giải pháp thi công công trình, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi triển khai.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác