1831/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm nhân “Kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma túy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công văn của Văn phòng Chính phủ số 3261/VPCP-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2010 phân công tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Quốc gia;

Xét  đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển lãm phục vụ “Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm” tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội theo sự phân công của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em đặc biệt  khó khăn, hiến máu nhân đạo và phòng, chống ma túy, mại dâm, tác hại thuốc lá năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định 270/QĐ-BVHTTDL ngày  20 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như sau:

- Chuyển điểm 2 mục III (Biểu diễn nghệ thuật) và điểm 6 mục III ( hoạt động của chương trình ) là 50.000.000 đồng kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội để tổ chức Triển lãm phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm”.

- Kinh phí thực hiện lấy tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

-Như điều 3

-Bộ trưởng(để báo cáo)

-Lưu: VT, BCDDS (GP.8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác