1840/KH - BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên về những nội dung mới trong công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, biển đảo năm 2014.

Thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2,012 - 2015; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phim báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 1394/QĐ- BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lớp tập huấn cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên những nội dung mới trong công tác tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số về văn hóa, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số năm 2014. Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 800/VPCP-QHQT ngày 10/5/2014 về thông tin liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Công điện số 153S/CĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo đảm an ninh trật tự,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn năm 2014 với nội dung sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tập huấn cho các đối tượng là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên những nội dung mới trong công tác tuyên truyền phục vụ đồng các bào dân tộc vùng biên giới và biển đảo nhằm đáp ứng yều cầu về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin, bài có nội dung cập nhật, thiết thực phù hợp với trình độ, thị hiếu và nhu cầu của số đông đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân nhạy bén vệ chính trị, thông tin kịp thời, thận trọng, sắc bén, tạo được sự cuốn hút, đồng tình ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với các sự kiện ở Biển Đông, biên giới của Việt Nam quảng bá về việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho kinh doanh, du lịch và các hoạt động khác của quốc: tế tại Việt Nam.
2. Yêu cầu
- Tổ chức mở lớp, quản lý lớp học theo đúng quy định hiện hành.
- Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp tập huấn có trình độ chuyên ngành công tác xã hội, am hiểu về văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo phù hợp với nội dung giảng dạy.
- Học viên tham dự các lớp tập huấn thực hiện theo đúng nội quy, quy chế lớp học.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN
1. Nội dung tập huấn.
- Các phương pháp tuyên truyền phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số về chủ quyền biên giới, biển đảo; về công tác bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại các vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo.
- Công tác quản lý, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo.
- Một số kinh nghiệm khi đi thực tế (tác nghiệp) ở vùng dân tộc thiểu số.
- Công tác Tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình hiện nay.
1. Đối tượng tham gia tập huấn.
- Phóng viên, Biên tập viên, Cộng tác viên các báo tạp, chí theo quyết định 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
2. Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức.
- Số người được tập huấn: 60 người (dự kiến mỗi báo 02 người/25 đơn vị báo, tạp chí).
- Số lớp: 01 lớp.
- Thời gian tổ chức: 03 ngày (dự kiến tháng cuối 7/2014).
- Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).
III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan chỉ đạo
- Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Vụ Văn hóa dân tộc.
+ Xây dựng kế hoạch tập huấn; triệu tập học viên; phân công cán bộ theo dõi, quản lý lớp học.
+ Mời giảng viên tham gia giảng dạy lớp tập huấn.
+ Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát hoạt động của lớp học theo quy định và tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan.
+ Tham mưu thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn.
+ Dự trù kinh phí.
- Văn phòng Bộ.
Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ lớp tập huấn.
- Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch;
- Hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
2.2. Ủy Ban Dân tộc
Giao các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn, chuẩn bị nội dung bài giảng cho lớp tập huấn theo yêu cầu của Ban tổ chức lớp tập huấn.
2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông
Giao các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn, chuẩn bị nội dung bài giảng cho lớp tập huấn theo yêu cầu của Ban tổ chức lớp tập huấn.
2.4. Các Báo, Tạp chí
Các đơn vị báo, tạp chí có danh sách trong Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn cử phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham dự lớp tập huấn theo yêu cầu của Ban tổ chức lớp
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỚP HỌC
Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 cấp qua Văn phòng Bộ theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn (để chỉ đạo);
- Ủy Ban Dân tộc (để phối hợp);
- Bộ Thông tin Truyên thông (để phối hợp);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;
- Các đơn vị báo, tạp chí theo QĐ 2472 của TTgCP;
- Lưu: VT; Vụ VHDT, L30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác