1842/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức cuộc thi phát động sáng tác ca khúc về đề tài Thương binh - Liệt sĩ và người có công

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và người có công (27/7/1947-27/7/2012);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì tổ chức cuộc thi phát động sáng tác ca khúc về đề tài Thương binh - Liệt sỹ và người có công.

Thời gian phát động: Vào ngày 01/6/2012

Địa điểm: Cục Văn hóa cơ sở-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 2. Kinh phí tổ chức phát động trích trong nguồn kinh phí chi cho hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ và người có công do Bộ Lao động và Thương binh xã hội hỗ trợ, và các nguồn tài trợ khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác