1843/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Đàn, hát dân ca 3 miền

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Đàn, hát dân ca 3 miền
- Thời gian: Tháng 9 năm 2016
- Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2016 và các đơn vị phối hợp tổ chức.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lãnh đạo Cục;
- UBND các tỉnh, thành phối hợp tổ chức;
- Lưu: VT, VHCS, LH.22.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác