1849/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Tín ngưỡng thờ Vua Hùng” trình UNESCO giai đoạn 2011 - 2012

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ điều 19 Luật Di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Văn bản số 2496/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Vua Hùng ” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2011-2012;
Căn cứ công văn số 1432/UBND-VX2 ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Khu di tích lịch sử Đền hùng và các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ ” Tín ngưỡng thờ Vua Hùng “ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2011-2012.

Kinh phí xây dựng hồ sơ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ bố trí. 

Điều 2. Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Khu di tích lịch sử Đền Hùng thực hiện quy trình xây dựng Hồ sơ, tham vấn ý kiến chuyên môn của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia để báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Các ông Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Khu di tích Lịch sử Đền hùng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận: 

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT, DSVH (2), NKD (9)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác