1849/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” (Lần thứ I-2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức “Liên hoan Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” (Lần thứ I-2012) vào trung tuần tháng 6 năm 2012 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” (Lần thứ I-2012), gồm:

1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban.

2. Ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Đồng Trưởng ban.

3. Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn- Phó trưởng ban.

4. Ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Liên hoan Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” (Lần thứ I-2012).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác