184/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 184/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2014 Về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn triển khai Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn và Quyết định số 4426/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế Phòng Văn học thuộc Cục Văn hoá cơ sở về Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Căn cứ Quyết định số 2978/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn triển khai thực hiện Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2978/QĐ-BVHTTDL ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kể từ ngày 01/01/2014 đến khi kết thúc Đề án.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trong nguồn kinh phí đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học để triển khai Đề án 844/QĐ-TTg đã được Bộ Tài chính cấp phê duyệt chuyển về Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Vương Duy Biên;

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;

-Hội Nhà Văn Việt Nam;

-Hội Nhà học Nghệ thuật các tỉnh/Tp trực thuộc TW;

- Lưu: VT, LVHDL.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác