1853/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Ngày hội văn hóa Chăm-Katê lần thứ II tại Ninh thuận năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc có nêu nhiệm vụ: “Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, định kỳ tổ chức ngày hội văn hóa-thể thao dân tộc theo từng khu vực hoặc từng dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”;

Căn cứ Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đối với vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới;
Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chương trình tổ chức năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ-Phú Yên năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tổ chức “Ngày hội văn hóa Chăm-Katê lần thứ II tại Ninh Thuận năm 2011”.
Giao Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Ban, Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí sự nghiệp năm 2011 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kinh phí đơn vị đăng cai tổ chức, kinh phí các địa phương tham gia Ngày hội do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

- Kinh phí các đơn vị phối hợp tổ chức.

- Kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng-Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị tham gia “Ngày hội văn hóa Chăm-Katê lần thứ II tại Ninh Thuận năm 2011” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-   Như Điều 4;
-  Bộ trưởng (để báo cáo);
-  Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn
-  Lưu: VT, Vụ VHDT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác