185/BVHTTDL-ĐT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 185/BVHTTDL-ĐT, ngày 17 tháng 01 năm 2013 Về việc đăng cai đào tạo nghề du lịch cho các tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2012-2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Phúc đáp Công văn số 16/UBND-VX ngày 03/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xin đăng cai đào tạo nghề du lịch cho các tỉnh Tây Bc mở rộng giai đoạn 2012-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Trong những năm qua, chương trình "Du lịch về cội nguồn" được 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ phối hợp tổ chức hàng năm đã trở thành thương hiệu được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Tổng Cục du lịch đánh giá cao. Đ tiếp tục tổ chức có hiệu quả các nội dung trong Chương trình hợp tác này và thực sự trở thành hình mẫu trong hợp tác liên vùng, 3 tỉnh đã cam kết phối hợp thực hiện tốt nội dung hợp tác năm 2013 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung vào: Đy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của 3 tỉnh ở các thị trường phía Nam nước ta và nước ngoài gắn với các sự kiện du lịch và theo chương trình xúc tiến quốc gia về du lịch. Xây dựng những sản phẩm du lịch liên vùng; sản phẩm du lịch mới, đặc trưng; gn kết với các chương trình, tuyến, điểm du lịch vùng Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam; hỗ trợ khai thác các tuyến, điểm du lịch và tổ chức các chương trình du lịch cho du khách nội địa tham quan các tỉnh Trung Quốc. Các doanh nghiệp lữ hành của 3 tỉnh tích cực kết ni trong việc tổ chức các sự kiện, hỗ trợ lẫn nhau kinh nghiệm khai thác các tuyến điểm du lịch và liên kết tổ chức có hiệu quả các chương trình du lịch cho du khách trong và ngoài nước. Đẩy mạnh chính sách “xã hội hóa” trong phát trin du lịch, nhằm thu hút đầu tư vào hạ tầng dịch vụ cho du lịch, các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao tạo bước đột phá trong phát triển đáp ứng nhu cầu của du khách...

Tuy nhiên, hiện nay ngành Du lịch-của tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc nói chung đang thiếu hụt lớn v nguồn nhân lực qua đào tạo. Đặc biệt, nhóm nhân lực là các đồng bào dân tộc thiu số. Đây là nhóm nhân lực rất quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển văn hoá, đạo đức, lối sống của con người, giáo dục rèn luyện thể chất, nâng cao thế lực và tầm vóc của người Việt Nam, kiến tạo, bồi đắp nhân lực cho ngành kinh tế mũi nhọn của đt nước.

Trên sở đề nghị của UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương đăng cai đào tạo nghề du lịch cho các tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2012-2015 tại Trường Cao đẳng Văn hoá-Nghệ thuật và Du lịch

Yên Bái. Đồng thời, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo. giao nhiệm vụ các đơn vị triển khai các hoạt động sau:

1)     Tổng cục Du lịch:

- Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái khảo sát, đánh giá, phân loại nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch của các tỉnh Tây Bắc; khả năng đào tạo cho các nghề cụ th theo từng giai đoạn; xác lập kế hoạch hàng năm gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, tng hợp kế hoạch chung.

- Hỗ trợ tài liệu đào tạo nghề Du lịch cho lao động nông thôn ở những trọng đim du lịch, tập trung vào một số nghề: Dạy cách đón tiếp khách du lịch; thuyết minh cho khách tham quan; phục vụ khách ăn uống và dạy khách nấu ăn; vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thô sơ; làm nghề thủ công cho khách tham quan và mua hàng; tổ chức cho khách đi tham quan; phục vụ khách du lịch nghỉ tại gia; biu din văn nghệ dân gian; quản lý phát triển du lịch cộng đng, du lịch nông thôn.

- Chỉ đạo Dự án "Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội" do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU) cung cấp chuyên gia tư vấn, giáo viên, giảng viên, tài liệu đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ một phân kinh phí và hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước v du lịch, quản trị kinh doanh du lịch và nghiệp vụ du lịch trong giai đoạn 2013-2015 tại Yên Bái.

2) Vụ Đào tạo:

- Làm đầu mối tng hợp, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hoạt động này.

- Chỉ đạo các sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ hỗ trợ chương trình dạy ngh du lịch; b trí giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy tại Yên Bái theo đề nghị của Dự án EU. Đ có thể triển khai tốt hoạt động trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đ nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái:

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái làm đầu mối phối hợp với Tng cục Du lịch, Vụ Đào tạo, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các ban, ngành, địa phương trong Tỉnh tổ chức thực hiện hoạt động này. Khảo sát, đánh giá, phân loại nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch của các tỉnh Tây Bắc; khả năng đào tạo cho các nghề cụ thể theo từng giai đoạn; xác lập kế hoạch hàng năm gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, tổng hợp kế hoạch chung.

- Chỉ đạo dành một phần kinh phí của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp trong Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đ án 1956) để đào tạo ngh du lịch cho nông dân.

- Chỉ đạo dành một phần kinh phí đào tạo cán bộ công chức các cấp được Bộ Nội vụ cấp hành năm để bồi dưỡng công chức quản lý nhà nước về du lịch; giáo dục du lịch cộng đồng.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường năng lực dạy nghề cho Trung tâm dạy nghề Văn hoá-Nghệ thuật và Du lịch thuộc Trường Cao đẳng Văn hoá- Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái.

- Huy động nguồn lực xã hội hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc t chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin đăng cai đào tạo nghề du lịch cho các tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2012-2015.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Tổng cục Du lịch;

- Vụ Đào tạo;

- Dự án EU;

- S- VHTTDL Yên Bái;

- Trường CĐ VHNTDL Yên Bái;

- Lưu: VT, ĐT, ĐMC.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác