186 /TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Ngày 31/5/2011, tại trụ sở Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động của Viện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính thuộc Tổng cục Du lịch và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.

Sau khi nghe Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, về công tác tổ chức cán bộ, về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, đại diện các đơn vị và các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, Thứ trưởng kết luận:

Thời gian qua, tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu phát triển du lịch chưa thực sự đoàn kết, dẫn tới tác động, ảnh hưởng không tốt về công tác tổ chức cán bộ, ổn định nội bộ, cản trở việc thực thi các nhiệm vụ được giao, để giải quyết vấn đề trên:

1. Giao Tổng cục Du lịch:

- Hướng dẫn Viện về công tác tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật, có cơ chế phù hợp bổ sung lãnh đạo cấp phòng của Viện, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Viện trong tháng 6 năm 2011.

- Xem xét, phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch theo quy định.

- Làm việc với Viện về vấn đề tăng cường vai trò, trách nhiệm, uy tín của người đứng đầu đơn vị.

- Giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng của Viện.

2. Đề nghị Đảng ủy Tổng cục Du lịch bố trí thời gian làm việc với Chi ủy Viện Nghiên cứu phát triển du lịch để chấn chỉnh, giải quyết những vướng mắc về công tác Đảng.

3. Yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch:

- Khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, ban hành trong tháng 6 năm 2011.

- Hoàn thành và trình duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2011 Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Đề án Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo Thông báo số 140/TB-VP ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Bộ.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để báo cáo);

- Đảng ủy TCDL;

- Các đơn vị: TCDL, Vụ TCCB;

- Viện NCPTDL;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(9).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác