1861/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo cụm di tích đền, chùa Nam Cường, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1659/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục Nhà khách và phục hồi Tam quan - Gác chuông của cụm di tích đền, chùa Nam Cường thuộc xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo hạng mục Nhà khách và phục hồi Tam quan - Gác chuông của cụm di tích đền, chùa Nam Cường đế bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng kinh phí xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bố, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi các hạng mục này theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bố, tôn tạo hạng mục Nhà khách và phục hồi Tam quan - Gác chuông của cụm di tích đền, chùa Nam Cường./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác