1861/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón các đoàn quốc tế và tổ chức Đại hội thường niên Hiệp hội Múa rối Đông Nam Á lần thứ 06

240614112242.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định sổ 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 06 của Hiệp hội Múa rối Đông Nam Á tại Hà Nội, Việt Nam và đón cầc đoàn đại diện cho 10 nước Đông Nam Á vào tham dự Đại hội.
Thời gian: từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2014.
Điều 2. Về kinh phí:
- Ban Chấp hành Hiệp hội Múa rối Đông Nam Á Việt Nam đài thọ các chi phí sau (trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên của Nhà hát Múa rối Việt Nam):
+ Vé máy bay khứ hồi quốc tế cho 05 thành viên Ban chấp hành và đại diện 10 nước Đông Nam Á (mỗi nước 02 đại diện);
+ Chi phí tổ chức Đại hội, lễ tân đón tiếp, ăn, ở và đi lại nội địa cho 43 khách quốc tế (gồm 05 thành viên Ban chấp hành, 20 đại diện của 10 nước Đôrlg Nam Á và 18 diễn viên;
- Các đại biểu quốc té tự chịu chi phí bảo hiểm;
- Đoàn diễn viên quốc tế (18 người) tự chịu chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế và cước đạo cụ biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, ĐLP .10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác