1863/KH-B VHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Thực hiện mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ngái tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ngái tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016 (sau đây gọi tắt là lớp truyền dạy), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1270/QĐ- TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” và Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
- Mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ngái, tại tỉnh Thái Nguyên (dân tộc thiếu số có số dân dưới 5.000 người). Xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Đảm bảo đối tượng được hưởng thụ là chủ thể văn hóa, chủ nhân sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của các dân tộc thiểu số.
II. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Đơn vị chủ trì
Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Soạn thảo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Quyết định, Kế hoạch;
- Lập dự toán kinh phí mở lớp truyền dạy (gửi Văn phòng Bộ duyệt);
- Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị phương tiện, tài liệu có liên quan phục vụ việc mở lớp;
- Phối hợp với địa phương khảo sát, chọn địa điểm và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
2. Đơn vị phối hợp
- Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Duyệt dự toán và công tác thanh quyết toán kinh phí cho việc mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể (do Vụ Văn hóa dân tộc dự toán); Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình mở lớp.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên:
+ Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch;
+ Khảo sát địa điểm, điều kiện tổ chức mở lớp truyền dạy;
+ Thống kê và mời các nghệ nhân, học viên tham dự lớp truyền dạy;
+ Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng báo cáo, tư liệu, hình ảnh,
hiệu quả... trong quá trình triển khai thực hiện.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung
Mở 01 lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Ngái, tại tỉnh Thái Nguyên.
2. Địa điểm, thời gian và phương thức tổ chức
-Địa điểm: tỉnh Thái Nguyên (cụ thể sẽ thông báo sau).
-Thời gian: 03 ngày, dự kiến trong tháng 7 năm 2016).
-Biện pháp: Trao truyền qua các thế hệ.
-Phương thức tổ chức thực hiện:
+ Phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố;
+ Phương pháp quan sát tham dự;
+ Bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng.
+ Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực.
- Số lượng học viên tham gia: Dự kiến từ 80 đến 100 học viên.
- Số lượng nghệ nhân truyền dạy: từ 03 đến 05 nghệ nhân.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lo kinh phí đi lại, ăn ngủ cho các nghệ nhân, học viên tham dự lớp truyền dạy.
1. Kết quả đạt được
- Tổ chức lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cho dân tộc Ngái tại tỉnh Thái Nguyên là dân tộc có số dân dưới 5.000 người. Lớp học do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho các thanh thiếu niên của dân tộc bản địa nhằm từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc có số dân rất ít người.
- Kết thúc lớp học có báo cáo tổng thuật kết quả bằng văn bản, nhật ký quá trình truyền dạy được ghi lại thông qua hệ thống album ảnh, tư liệu ghi lại quá trình truyền dạy.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù (theo dự toán được phê duyệt)./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL tnh Thái Nguyên;
-Lưu: VT, VHDT, Hng10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác