1866/ BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trân Tảo, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3979/SVHTTDL- QLDS ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trân Tảo, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trân Tảo, bao gồm các nội dung: Tu bổ đình, nghi môn; tôn tạo xây dựng mới tả mạc, hữu mạc, nhà thủ từ, nhà bếp + vệ sinh, phòng cháy, chữa cháy di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với phương án tu bổ đình: Tu bổ bảo tồn nguyên trạng hệ thống tường xây gạch Bát để trần hiện có của tòa hậu cung. Làm rõ hiện trạng cửa đi tại vị trí hàng cột trục C-E, F-H là hai hay bốn cánh để có cơ sở đề xuất phương án tu bổ, phục hồi phù hợp. Bổ sung thiết kế nhà bảo quản cấu kiện và giải pháp bao che xung quanh nhà bao che nhằm tránh mưa, nắng cho công trình trong quá trình tu bổ.
- Nghiên cứu lựa chọn các chân tảng hiện có tại đình để làm mẫu thiết kế chân tảng trong toà tả mạc, hữu mạc.
- Lầu hóa sớ chỉ làm một tầng mái, cao dưới 3m.
- Hồ sơ Dự án cần bổ sung Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 đã hết hiệu lực thi hành).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác