1869 / CT-TTG

THỦ TƯỚNG- Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

CHỈ THỊ Về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”  do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 1995 có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội. Chính phủ đã có văn bản số 126/QHQH ngày 6 tháng 01 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 1998 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai, thực hiện.

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với Uỷ ban Trung ươnng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”  trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo;

- Thành lập Ban vận động từ Trung ương đến cơ sở. Chính phủ phân công một Phó Thủ tướng làm Phó Trưởng Ban vận động cấp Trung ương, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành tham gia làm thành viên; ở địa phương (cấp, tỉnh, huyện, xã) cử một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp làm Phó Trưởng Ban vận động, đại diện lãnh đạo một số ngành liên quan tham gia làm thành viên. Ở khu dân cư tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động;

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung tiêu chí và ban hành các danh hiệu “gia đình văn hoá”, “khu dân cư văn hoá”; hàng năm tiến hành đăng ký, bình chọn danh hiệu gắn với việc tổng kết Cuộc vận động và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” 18-11;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp tạo cơ chế phù hợp, thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

a) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của mình, chủ động phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các dự án, chương trình mục tiêu trên địa bàn dân cư để có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình, dự án để nhân dân giám sát nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực; quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để phục vụ cho công tác chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai Cuộc vận động;

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, hướng dẫn phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong toàn quốc;

c) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng mô hình “Đô thị văn minh”; rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí và ban hành danh hiệu “gia đình văn hoá”, “khu dân cư văn hoá” cho phù hợp trong giai đoạn mới để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động đăng ký thực hiện và bình xét hàng năm, đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp công nhận; 
d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đúng mục đích và hiệu quả;

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu trích kinh phí từ chương trình mục tiêu, dự án tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cơ sở tiến hành vận động, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án ở địa phương;

e) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; theo dõi, đề xuất hình thức khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân hăng hái lao động học tập, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống mới; hướng dẫn việc xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị nhằm nhân rộng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước;
g) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu cách làm hay, mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến của Cuộc vận động.

2. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục bổ sung hoàn thiện Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, triển khai thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả công tác; coi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa Chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong những năm tới; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đồng thời chủ động rà soát, thống nhất các Ban chỉ đạo hiện có ở địa phương trên cơ sở Ban vận động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm khắc phục sự chồng chéo, phân tán và tính hình thức.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND, UBMTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TH (5), HA  300

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác