1869//BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1869//BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 5 năm 2013 Về việc Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông, Thanh Tùng, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Phúc đáp công văn số 698/UBND-VP ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị cho phép lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông, Thanh Tùng, Thanh Miện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, ngày 14 tháng 5 năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1515/BVHTTDL-KHTC gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về thỏa thuận lập quy hoạch và Dự án tu bổ di tích đình Đông. Tuy nhiên cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa nhận được hồ sơ quy hoạch và Dự án. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện theo quy định tại Nghị định 70/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

2. Về kinh phí, hiện nay thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Hải Dương tu bổ tôn tạo nhiều di tích khác do đó để thực hiện dự án tu bổ đình Đông, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận nội dung Dự án, trên cơ sở chỉ ưu tiên cho những hạng mục di tích gốc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác